『No SARS』體溫量測記錄系統  
     
  系統功能項目:  
  系統首頁、量測記錄、體溫曲線 、選項設定、關於系統。  
     
  系統版本資訊:  
  免費軟體(Freeware),歡迎自由下載流傳。  
     
  螢幕畫面預覽:  
 
歡迎使用 系統首頁 量測記錄 體溫曲線 關於系統
歡迎使用 系統首頁 量測記錄 體溫曲線 關於系統